Skip to main content

Novellanalys

Instruktioner

 1. Välj en av de noveller vi läst och diskuterat
 2. Läs den gärna två gånger, gör först en översiktsläsning och därefter en djupläsning.
 3. Skriv först en sammanfattning av din novell i form av ett referat, komplett med källhänvisning och referatmarkörer.
 4. Besvara sedan frågorna på sid. 36 i Svenska Impulser 1.
 5. Jämför slutligen novellen med någon annan novell du läst. Kan du hitta exempel på gemensamma teman, motiv, budskap eller liknande?
 6. Lämna in din uppgift till vklass

Nyttiga litterära begrepp

 • Allegori: en bildligt berättelse, ett slags liknelse
 • Berättarteknik: författarens sätt att bygga upp. komponera sin berättelse. Exempel: bakgrund, intrig/handling, peripeti, avslutning/avrundning
 • Biperson: de andra personerna i en berättelse. utom huvudpersonen
 • Budskap: författarens syfte med en text
 • Dialog: ett samtal mellan personerna i en roman eller ett drama
 • Djupplan: den djupare betydelsen i ett diktverk
 • Huvudperson: berättelsens viktigaste person
 • Inre monolog: författaren återger en persons inre tankar och associationer, spontant och ocensurerat
 • Intrig: händelseutvecklingen i en berättelse
 • Jag-berättelse: författaren är själv del av en berättelse
 • Karakteristik: allt det som är typiskt för en person. hans/hennes egenskaper
 • Klimax: berättelsens höjdpunkt, där berättelsen kulminerar
 • Konflikt: kampen mellan olika krafter och intressen, t.ex. mellan ett par personer eller mellan en person och hennes samvete
 • Liknelse: en jämförelse mellan två olika ting med hjälp av ordet som. Exempel: Min kompis är stark som en björn.
 • Metafor: en jämförelse mellan två olika ting utan ordet som. Exempel: Min kompis är en björn
 • Miljö: tiden och platsen i ett diktverk, där handlingen utspelar sig
 • Monolog: en person i ett drama talar ensam, "för sig själv", utan att rikta sig till någon åhörare
 • Motiv: själva situationen, "området", inom vilken handlingen utspelar sig, exempelvis samhällskritik
 • Naturalism: verkligheten registreras in i minsta detalj, ingenting är för fult och avskräckande för att skildras
 • Naturskildring: författaren skildrar naturen med hjälp av syn, hörsel, lukt, känsel och smak, d.v.s. de fem sinnena
 • Peripeti: vändpunkten i ett diktverk där handlingen plötsligt tar en annan inriktning
 • Realism: författaren försöker berätta objektivt, sakligt och verklighetstroget om vardagen
 • Satir: förlöjligande, ironisk berättelse
 • Självbiografi: en helst sann, känslomässig berättelse om en person, som personen själv skrivit
 • Stämning: tonen, känsloläget i en dikt
 • Symbol: ett föremål, en person, en plats kan stå för någonting annat. Exempel: hjärtat som symboliserar kärleken
 • Synvinkel: berättarteknisk term som syftar på författarens val av berättarposition; han kan t.ex stå utanför och iaktta det som sker. Han kan också identifiera sig med huvudpersonen
 • Tema: jfr budskap
 • Travesti: någonting högtidligt och respektabelt omnämns på ett komiskt och skämtsamt sätt
 • Ytplan: det som tycks hända på ytan i ett diktverk
 • Öppet slut: författaren talar inte om hur berättelsen slutar. Det får läsaren själv fundera ut

Matris

Denna matris sammanfattar de delar av kunskapskraven som handlar om läsning i Svenska 1

E C A
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande
Eleven reflekterar över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp
Eleven kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv Eleven kan utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet Eleven relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter
Eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa Eleven kan skriva egna texter som ger nya, relevanta perspektiv på det lästa
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet Språket är varierat och delvis välformulerat Språket är varierat och innehåller goda formuleringar
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar Texterna är väldisponerade
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat och referatteknik.