Skip to main content

Kursinformation

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
 • Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
 • Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
 • Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
 • Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.
 • Förmåga att använda terminologi inom området.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
 • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).
 • Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.

Kunskapskrav

E C A
Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med visst handlag webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet. Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet. Eleven beskriver utförligt och nyanserat webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven använder med mycket gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt och nyanserat för dess funktionalitet.
Eleven upprättar en enkel projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt i samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och omfattar någon av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla skript . Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de anpassas till produkten. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt och reviderar den vid behov . Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven diskreta domskript . Eleven bearbetar med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med begränsade tester. Eleven testar produkten i någon webbläsare. Eleven testar också produkten på någon plattform och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder och andra mediafiler. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester. Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med omfattande automatiserade och manuella tester. Eleven testar produkten i flera webbläsare. Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida . Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar .
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom enkla resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom välgrundade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras . Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom välgrundade och nyanserade resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell. Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

Läs mer

Läs mer om kursen på skolverkets hemsida