Skip to main content

Starta ett ämnesområde med ChatGPT

mariia-shalabaieva-fluoEjpdj60-unsplash.jpg

 • Mål: Eleverna ska samla fakta om ett specifikt ämnesområde genom att interagera med ChatGPT, vilket kommer att användas som grund för ett kommande arbete.
 • Material: Datorer med internetuppkoppling, tillgång till ChatGPT, lista med betrodda källor, ett gemensamt digitalt dokument.

När vi introducerar nya ämnesområden kan ChatGPT vara ett kraftfullt verktyg. Denna uppgift hjälper elever att utforska ämnet med hjälp av artificiell intelligens, samtidigt som de lär sig vikten av källkritik. Genom att interagera med ChatGPT får eleverna insikt i både dess potential och dess begränsningar. Denna metod stimulerar inte bara elevernas nyfikenhet utan förbereder dem också för att navigera i den digitala informationsåldern. Använd den gärna som en inledning till nya ämnesområden och se hur engagemanget i klassrummet växer.

En variant på denna uppgift är att låta dem "prata" med en person som är relevant för det ni pysslar med. Se uppgiften Låt eleverna prata med en historisk person.


1. Introduktion till ämnesområdet (10 minuter)

 • Presentera det specifika ämnesområdet för klassen, inklusive grundläggande fakta och varför det är relevant för kursen.

2. Syfte med dagens lektion (5 minuter)

 • Förklara att eleverna kommer att använda ChatGPT för att samla fakta om ämnesområdet.
 • Introducera dagens uppgift: att utforska och dokumentera så mycket relevant information som möjligt.

3. Interaktion med ChatGPT (15 minuter)

 • Eleverna uppmanas att ställa frågor till ChatGPT om ämnesområdet.
 • De dokumenterar svaren de får i det gemensamma digitala dokumentet.

4. Diskussion om källors trovärdighet (5 minuter)

 • Innan eleverna delas in i grupper, initiera en klassdiskussion om vad som gör en källa trovärdig. Utgå gärna från följande kriterier
 1. Ursprung: Vem är upphovsmannen eller organisationen bakom källan? Har de erkänd expertis inom ämnet?
 2. Objektivitet: Är informationen presenterad utan bias? Är den fri från reklam eller andra potentiella påverkande faktorer?
 3. Aktualitet: När publicerades informationen? Har den uppdaterats regelbundet för att återspegla ny information eller forskning?
 4. Referenser: Har källan hänvisningar eller källförteckningar som stödjer dess påståenden? Bygger den på trovärdig forskning eller andra betrodda källor?
 5. Tillförlitlighet: Är källan känd för att vara pålitlig? Har den blivit granskad av experter inom ämnesområdet (peer-reviewed)?
 6. Saklighet: Är den information som presenteras faktuell och stödd av bevis, eller är den mer åsiktsbaserad?
 7. Klarhet: Är informationen tydligt presenterad och lätt att förstå? Används tydlig och opartisk terminologi?
 8. Omfattning: Täcker källan ämnet djupgående, eller är den för ytlig? Ger den en helhetsbild eller bara en del av sanningen?
 9. Konsistens: Stämmer informationen överens med vad andra betrodda källor säger om samma ämne?

5. Jämförelse med betrodda källor (15 minuter)

 • Dela upp eleverna i grupper och ge varje grupp en del av informationen från det gemensamma dokumentet.
 • Låt dem verifiera och komplettera den information de har samlat från ChatGPT med hjälp av betrodda källor.

6. Sammanfattande diskussion (10 minuter)

 • Gå igenom det gemensamma dokumentet som en klass. Diskutera vad de har hittat, vilka källor de ansåg vara mest trovärdiga, och om det fanns några överraskningar eller avvikelser i deras forskning.

7. Individuell reflektion (10 minuter)

 • Eleverna skriver en reflektion om vad de har lärt sig under lektionen. Denna reflektion kan inkludera vilka insikter de har fått, vad inom ämnesområdet som de tycker är mest intressant, och vad de vill utforska mer i framtiden. Exempel på frågor:
 1. Vilken specifik fakta eller information var mest överraskande eller ny för dig under dagens lektion, och varför?
 2. Hur relaterar det du lärde dig idag till dina tidigare kunskaper eller erfarenheter inom detta ämnesområde?
 3. Baserat på vad du har lärt dig idag, vilka specifika delar av ämnesområdet skulle du vilja utforska djupare eller lära dig mer om?
 4. Hur tycker du att användningen av ChatGPT påverkade ditt lärande idag, och hur skulle du vilja använda teknik i framtida inlärningsuppgifter?