Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

43 total results found

Kurser

I denna hylla kan du hitta olika kurser. Dels kursinformation, men även information om kursens olika moment och uppgifter.

Kursinformation

Webbutveckling 1

Undervisningen i ämnet webbutveckling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för web...

Informerande tal i styrdokumenten

Svenska 1 Informerande tal

Centralt innehåll Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna ...

Språksociologi i styrdokumenten

Svenska 1 Språksociologi

Centralt innehåll Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. Dialekter och språklig variation i talat och skri...

Novellanalys

Svenska 1 Skönlitteratur

Instruktioner Välj en av de noveller vi läst och diskuterat Läs den gärna två gånger, gör först en översiktsläsning och därefter en djupläsning. Skriv först en sammanfattning av din novell i form av ett referat, komplett med källhänvisning...

Skönlitteratur i styrdokumenten

Svenska 1 Skönlitteratur

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skönlitteratur, författad av såväl...

Kursinformation

Näthandel 1

Undervisningen i ämnet näthandel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel. Kun...

Kursinformation

Svenska 2

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Kursinformation

Svenska 3

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Markdown

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

Kursinformation

Svenska 1

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussio...

Webbens historia

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Terminologi inom området webbutveckling. Kunskapskrav E C A Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande ...

Wordpress

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem. Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommu...

HTML

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

CSS

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -- där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM). Riktlinjer för god praxis inom webbut...

Ramverk

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik -...

Bildhantering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande. Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet. Kunskapskrav E C A Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan ...

Teknisk orientering

Webbutveckling 1 Moment

Centralt innehåll Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder. Kunskapskrav ...

Skriv in rätt HTML-taggar

Webbutveckling 1 Uppgifter

Instruktioner I denna uppgift får du: En png-bild på den färdiga sidan En css-fil med CSS-kod. Denna får du inte röra. En html-fil där taggarna tagits bort Din uppgift är att skriva tillbaka rätt taggar på rätt ställe så att din hemsida s...

Argumenterande text i styrdokumenten

Svenska 1 Argumenterande text

Centralt innehåll Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Argumentationstekni...

Språk i Norden

Svenska 2

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Svenska 1

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika sla...

Moment

Svenska 3

Näthandel 1

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan före...

Svenska 2

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika sla...

Svenska 3

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika sla...

Webbutveckling 1

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.

Religionskunskap 1

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och...

Religion
Kurs

Moment

Webbutveckling 1

Argumenterande tal

Svenska 2

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Retorik

Moment

Näthandel 1

Grammatik

Svenska 2

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Grammatik

Uppgifter

Webbutveckling 1

Uppgifter i kursen Webbutveckling 1

Webbutveckling

Moment

Religionskunskap 1

Språksociologi

Svenska 1

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och infor...

Moment

Argumenterande text

Svenska 1

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Moment

Skönlitteratur

Svenska 1

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Moment

Informerande tal

Svenska 1

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställning...

Moment

Utredande text

Svenska 2

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

Litteraturhistoria

Svenska 2

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen...

Kursinformation

Religionskunskap 1

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om människors identitet i relation till relig...